Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną przez sprzedawcę MAGA design reprezentowaną przez firmę TEAM Ornontowice NIP 949 216 06 87 email: bymagadesign@gmail.com,  zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, którego jest właścicielem.

Definicje:

Klient

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

Konsument

Osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Rejestracja

Jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy

Sklep Internetowy (dalej Sklep) dostępny pod adresem magadesign.com.pl

Sprzedawca

Firma TEAM Ornontowice

adres kontaktowy : Magdalena Froń, ul. Kozielska 106/67, 44-100 Gliwice, email: bymagadesign@gmail.com, www.magadesign.com.pl

 

Rozdział I

Warunki ogólne

 

 

1.        Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego magadesign.com.pl składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

a)       komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3.   Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem;

4.     Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu itp.;

5.        Złożenie zamówienia przez Klienta na poszczególne elementy asortymentu Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

Rozdział II

Rejestracja

6.       W celu rejestracji w Sklepie Internetowym magadesign.com.pl, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój nick (pseudonim) i zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego;

7.      Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym;

8.        W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej: bymagadesign@gmail.com

9.        lub na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego;

 

 

Rozdział III

Warunki realizacji zamówienia

10.    Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, składa zamówienie a następnie dokonuje wyboru:

a)         sposobu odbioru;

b)        sposobu płatności;

c)        sposób dostawy;

11.     Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty;

12.          W przypadku braku w asortymencie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany, dając jednocześnie Klientowi możliwość anulowania zamówienia.

13.        W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

Rozdział IV

Ceny produktów

14.     Ceny towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) – cena brutto;

15.     Ceny o jakich mowa w pkt. 13 zawierają koszta wysyłki. W wypadku gdy klient chce rodzaju płatności za pobraniem, usługa kosztuje dodatkowe 20 zł po stronie klienta.

16.     Cena całkowita zamówienia uwzględniająca koszty przesyłki podana zostanie po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówionego towaru oraz formy płatności;

17.      Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. 

18.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

Rozdział V

Forma płatności

19.     W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na ternie Polski Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)       Gotówką, przy odbiorze – opcja wysyłki za pobraniem, dodatkowo płątna lub przy odbiorze osobistym,koszt 20 zł

b)       Przelewem bankowym: 

MAGA design

TEAM ornontowice

Numer konta : 

10 1050 1298 1000 0097 1190 6223

IBAN : PL10 1050 1298 1000 0097 1190 6223

BIC SWIFT : INGBPLPW

C)     paypal: bymagadesign@gmail.com

 

20.     W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski Klient może dokonać zapłaty przelewem bankowym bądź poprzez paypal.

 

Rozdział VI

Realizacja zamówienia

21.     Termin realizacji zamówień wynosi 1-6 dni roboczych 

22.    Zamówiony towar, w przypadku gdy ma zostać dostarczony na terenie Polski - zostanie doręczony Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłka priorytetowa.

23.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych w adresie dostawy.

 

Rozdział VII

Procedura zgłoszenia reklamacji

24.     Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności dostarczonych towarów kształtuje się zależnie od tego czy towar został nabyty przez:

a)       Konsumenta – tj. w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,

b)       Przedsiębiorcę.

25.     Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru;

26.     Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

27.     W celu nadania biegu procedurze reklamacyjnej Konsument obowiązany jest dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru na adres Sprzedawcy 

ul. Kozielska 106/67 44-100 Gliwice

tel 530193635 mail : bymagadesign@gmail.com

paczkomatem : GLI04N aleje jeziorańskiego

28.     W przypadku pozytywnego dla Konsumenta rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się, w zależności od preferencji Konsumenta, naprawić produkt bądź wymienić go na nowy.

29.     W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci również koszty przesyłki poniesione przez Konsumenta;

30.     Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

31. Reklamacji nie podlega zgubienie pojedynczego kolczyka z zamawianej pary.

 

 

 

Rozdział VIII

Prawo odstąpienia od umowy

31.     Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego od Sprzedawcy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik a w przypadku gdy wydanie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

32.     Odstąpienia od umowy o jakim mowa w pkt. 30 odbywa się poprzez poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej pod adresesm mailowym : bymagadesign@gmail.com

33.     Do zachowania terminu o jakim mowa w pkt 30 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

34.    W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty, z wyjątkiem kosztów wysyłki poniesionych przez klienta, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność.

35.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

36.     Towar winien być zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument zobowiązany jest odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: ul.  Kozielska 106/67 44-100 Gliwice

paczkomat GLI04N aleje Jeziorańskiego

37.    Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania);

38.     Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu;

39.    Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

-które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,

-   które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,

 

  

Rozdział IX

Ochrona danych i polityka prywatności

 

40.  Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.09.1997 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)

41. Podanie danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na charakter poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

42. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w związku związanym z realizacją zobowiązania. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:

a. realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę,

b. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,

c. doskonalenia usług i produktów stosownie do potrzeb Klientów,

d. rozwoju i zarządzania relacjami z Klientami,

e. rozwoju i zarządzania produktami i usługami,

f. dla celów marketingowych Sprzedawcy lub marketingowych innych podmiotów współpracujących z Sprzedawcą po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta;

43.     Sprzedawca gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

1.     imię i nazwisko;

2.      adres (miasto, województwo, kod pocztowy)

3.      adres poczty elektronicznej;

4.      numer telefonu lub fax;

 

44.  Klient podając w Serwisie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Sprzedawcę oraz prawo do ich poprawiania. Klient może w każdym czasie zażądać od Sprzedawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

45.   Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Klient wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych innym podmiotom.

 

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

46.     W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego

47.   Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności;

48.  Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd;

49.     Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 lutego 2017.